BeYoung – Algemene Voorwaarden (2024)


1. Definities
1.1.

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Diensten: de door BeYoung Media aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren diensten. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook online diensten.

Opdrachtgever: Adverteerder/sponsor en indien van toepassing een bemiddelend mediabureau.

Producties: de door BeYoung Media aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren producties. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook online videoproducties.

Publicaties: de door BeYoung Media aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren publicaties. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook online videopublicaties.

BeYoung Media, statutair gevestigd te Bolsward, met adres De Marne 108B, 8701 MC te Bolsward, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 69031541, hierna “BeYoung Media”.

 2. Toepasselijkheid


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van BeYoung Media en alle overeenkomsten tussen BeYoung Media en Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes van BeYoung Media en van de overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en BeYoung Media, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan.

2.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen in een overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.

2.4. Indien de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en BeYoung Media eindigt, blijven ongeacht de reden van beëindiging, de bepalingen van de overeenkomst, alsmede deze algemene voorwaarden van kracht op de rechtsverhouding tussen BeYoung Media en de Opdrachtgever.

2.5. BeYoung Media wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.6. BeYoung Media heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Met het geven van een nieuwe opdracht (her-distributie daar bij inbegrepen) door Opdrachtgever na wijziging van deze algemene voorwaarden, wordt Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.


3. Opdrachtverlening


3.1. Indien aan BeYoung Media diensten worden gevraagd door een Opdrachtgever of door BeYoung Media aan een (potentiële) Opdrachtgever worden aangeboden, heeft dit verzoek of deze aanbieding te gelden als opdracht in de zin van titel 7 van Boek 7 BW, derhalve de artikelen 7:400 BW e.v. Deze bepalingen gelden ook voor vervolgopdrachten of aanvullende opdrachten.

3.2. Offertes en aanbiedingen van BeYoung Media zijn vrijblijvend. BeYoung Media heeft het recht tot vijf dagen na acceptatie door Opdrachtgever haar offerte of aanbieding te herroepen.

3.3. De offerte of aanbieding dient als een geheel te worden gezien en BeYoung Media is niet gehouden tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een proportionele prijs. In geval van het gedeeltelijk accepteren van een offerte of aanbieding, staat het BeYoung Media vrij om een redelijke prijs voor dat gedeelte aan Opdrachtgever door te berekenen.

3.4. De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en BeYoung Media komt tot stand door ontvangst door BeYoung Media van een schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van een door BeYoung Media verstrekte schriftelijke offerte of overeenkomst, tenzij BeYoung Media gebruik maakt van haar recht als bedoeld in het vorige artikel om haar offerte of aanbieding binnen vijf dagen na acceptatie daarvan te herroepen.

3.5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BeYoung Media. Dit geldt eveneens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd.

4. Prijzen en facturering


4.1. Opdrachtgever zal de vooraf overeengekomen prijs voor de Dienst, Publicatie en/of Productie betalen, eventueel vermeerderd met aanvullende door BeYoung Media gemaakte kosten. Facturatie geschiedt in beginsel op of omstreeks de eerste dag waarop de Dienst is geleverd, dan wel de Publicatie en/of Productie is uitgekomen of online is gezet tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien vooraf geen prijs is overeengekomen, heeft BeYoung Media recht op een redelijke vergoeding voor de uitgevoerde opdracht, een en ander te bepalen aan de hand van haar kosten en winstmarges.

4.2. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. BeYoung Media zal het geldende BTW-tarief in rekening brengen aan Opdrachtgever.

4.3. Facturen van BeYoung Media dienen binnen 30 dagen na dagtekening door Opdrachtgever te zijn voldaan op de aangegeven rekening van BeYoung Media, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opmerkingen over factuur dienen binnen30 dagen na dagtekening verstuurd te zijn naar BeYoung Media. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en daarmee wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast brengt BeYoung Media in een dergelijk geval de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening.

5. Levering Diensten, Publicaties en Producties

5.1. BeYoung Media levert haar Diensten, Publicaties en/of Producties naar beste kunnen en zoals overeengekomen, tenzij dit onmogelijk wordt gemaakt door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, Publicaties en/of Producties, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop BeYoung Media geen beslissende controle kan uitoefenen. In het geval van overmacht is BeYoung Media niet verplicht om enige vorm van als gevolg van de overmacht geleden schade te vergoeden.

5.2. BeYoung Media spant zich ervoor in om de overeengekomen Dienst, Publicatie en/of Productie op het afgesproken tijdstip aan de Opdrachtgever te leveren.

5.3. BeYoung Media mag voor de uitvoering van de Diensten, Publicaties en/of Producties naar eigen inzicht derden inschakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De kosten van ingeschakelde derden worden aan Opdrachtgever doorberekend.

5.4. Gelet op de aard van de te leveren Diensten, Publicaties en/of Producties is het BeYoung Media toegestaan om op ieder moment te besluiten om een geplande levering van een Dienst, Publicatie en/of Productie niet uit te voeren. BeYoung Media is in een dergelijk geval geen schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Tenzij de reden van het niet leveren van de Dienst, Publicatie en/of Productie te wijten is aan Opdrachtgever, is de Opdrachtgever in dat geval geen vergoeding verschuldigd aan BeYoung Media.

5.5. BeYoung Media is gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van een aan haar verleende opdracht op te schorten indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van diens (financiële) verplichtingen uit welke hoofde dan ook. Indien de tekortkoming na ingebrekestelling voortduurt, is BeYoung Media gerechtigd de opdracht te beëindigen.

5.6. In geval van annulering van de verstrekte opdracht door Opdrachtgever of op grond van het niet nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever, heeft BeYoung Media recht op de overeengekomen vergoeding, eventueel verminderd met nog niet gemaakte en kosteloos te annuleren kosten verbandhoudende met de opdracht. Te maken kosten verband houdende met de opdracht die niet meer kosteloos zijn te annuleren, zullen wel aan Opdrachtgever worden doorberekend.

5.7. BeYoung Media spant zich in om een zo goed mogelijke publicatiepositie en bereik te realiseren. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de al dan niet gedeeltelijke matige of minder goede plaatsing van de Publicatie buiten haar partner netwerk.

5.8. BeYoung Media stelt de Diensten, Publicaties en/of Producties onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties waardoor de feiten, inhoud of strekking dusdanig wordt veranderd dat dit afbreuk zou kunnen doen aan de goede naam van BeYoung Media. In geval van schending van deze voorwaarde BeYoung Media gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling, verzuim of gerechtelijke tussenkomst voor vereist is.

5.9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties te gebruiken of anderszins aan te wenden indien Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst tussen haar en BeYoung Media heeft voldaan, dan wel dat de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens BeYoung Media uit andere hoofde niet nakomt.

5.10. BeYoung Media spant zich er voor in dat de door haar geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties zorgvuldig tot stand komen en niet onrechtmatig zijn jegens derden. BeYoung Media heeft het recht om zelf de inhoud van haar Diensten, Publicaties en/of Producties te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen. BeYoung Media heeft het recht om hetgeen niet uitdrukkelijk in de opdracht is omschreven naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren.

5.11. De digitale Diensten van BeYoung Media, waaronder het beheer van (partner)websites worden door BeYoung Media zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid en deugdelijkheid aangeboden en geleverd.

5.12. Het online netwerk waarop op verzoek van Opdrachtgever aan BeYoung Media een online Publicatie of Productie wordt vertoond kan van tijd tot tijd variëren, in die zin dat de samenstelling van de betrokken websites kan wijzigen.

5.13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een door BeYoung Media in een of meerdere van haar BeYoung Media Publicaties en/of Producties te gebruiken advertentie of advertentie- en/of actie- uitingen aangeleverd door Opdrachtgever. De advertentie- en/of actie uitingen moet aangeleverd worden op de door BeYoung Media aangegeven datum. Wijzigingen of correcties in de aangeleverde advertentie kunnen vanaf de datum van aanlevering niet meer worden aangebracht. Door het
aanleveren van de advertentie- en/of actie- uitingen bij BeYoung Media, geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om de inhoud van de advertentie openbaar te maken en te vermenigvuldigen ten behoeve van een of meerdere publicaties. Indien Opdrachtgever vóór het (online) distribueren van de publicatie aangeeft de advertentie- en/of actie- uitingen niet te willen plaatsen in de content, is hij gehouden de volledig hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Terugtrekking van een of
meerdere advertentie- en/of actie- uitingen door Opdrachtgever nadat de publicatie is opgemaakt en/of gedistribueerd is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.14 BeYoung Media is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of fouten in de door Opdrachtgever aangeleverde (tekst van) de advertentie- en/of actie- uitingen en Opdrachtgever vrijwaart BeYoung Media tegen aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit.

5.15. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aan te leveren advertentie- en/of actie- uitingen naar het oordeel van BeYoung Media in strijd is met de openbare orde of goede zeden, althans naar het oordeel van BeYoung Media ongeschikt is voor de desbetreffende publicatie, is BeYoung Media niet gehouden deze advertentie- en/of actie- uitingen te plaatsen in de video content.

5.16. BeYoung Media is evenmin gehouden de door Opdrachtgever aangeleverde advertentie te plaatsen in een van haar Publicaties indien de relevante distributeur van haar Publicatie(s) op grond van de inhoud van de advertentie de volledige publicatie weigert te distribueren, dan wel enige betrokken website de (link naar) de betreffende advertentie weigert.

5.15 Verzoeken aan partners van BeYoung Media dienen altijd gecommuniceerd te worden via BeYoung Media. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zelfstandig contact op te nemen met partners omtrent productie en/of distributie van publicaties, tenzij met nadrukkelijke toestemming van BeYoung Media.

6. Beëindiging van de overeenkomst


6.1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, gaat de termijn van de overeenkomst tussen BeYoung Media en Opdrachtgever in op de datum van levering van de eerste Diensten, Publicaties en/of Producties door BeYoung Media.

6.2. BeYoung Media is gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zonder dat zij daarbij gehouden is tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever indien:

1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend bij de rechtbank;

2. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd en verleend verkregen;

3. omtrent Opdrachtgever (als natuurlijk persoon) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;

4. Opdrachtgever anderszins zijn beheer over zijn goederen verliest;

5. Opdrachtgever (als rechtspersoon) wordt ontbonden;

6. er zich een situatie voordoet, waarbij door toedoen van Opdrachtgever afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van BeYoung Media (in de zin van artikel 5.8);

7. het management van Opdrachtgever dusdanig wijzigt dat BeYoung Media er geen vertrouwen meer in heeft dat de Opdrachtgever de verplichtingen jegens BeYoung Media na zal komen of

8. Opdrachtgever wordt overgenomen of fuseert met een derde;en/of

9. Opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of voortvloeiend uit andere met de Opdrachtgever of aan hem gerelateerde ondernemingen gesloten overeenkomsten, ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. In dit geval is Opdrachtgever gehouden tot volledige schadevergoeding jegens BeYoung Media.

6.3. Indien er sprake is van overmacht (in de zin van artikel 5.1), waardoor niet door BeYoung Media kan worden nagekomen en BeYoung Media heeft aangegeven dat het haar onmogelijk is om binnen een periode van zes maanden alsnog de dienst te leveren, hebben Opdrachtgever en BeYoung Media ieder de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van overmacht is vergoeding van mogelijke schade van de Opdrachtgever uitgesloten.

7. Aansprakelijkheid


7.1. BeYoung Media is niet gehouden tot enige vergoeding van mogelijke directe of indirecte schade van Opdrachtgever of van een derde, al dan niet ontstaan uit een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht of enige andere verplichting jegens Opdrachtgever of derde, tenzij de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld
van BeYoung Media. In ieder geval is de schade beperkt tot de hoogte van de vergoeding van de desbetreffende opdracht.

7.2. BeYoung Media is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of enige derde geleden schade als gevolg van het onjuist en/of ondeskundig gebruik of van de door BeYoung Media geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties en/of de daarin gegeven informatie of als gevolg van wijzigingen van de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties door Opdrachtgever of derden.

7.3. BeYoung Media is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten of vergissingen in of voortvloeiend uit de door BeYoung Media Opdrachtgever aangeleverde (tekst van de) advertenties.

7.4. BeYoung Media is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten van ingeschakelde derden bij het verrichten van Diensten, Publicaties en/of Producties. Zo is BeYoung Media bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten in de distributie van de Publicaties door de ingeschakelde distributie partners.

8. Auteursrechten

8.1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op de door BeYoung Media geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties berusten bij BeYoung Media of de door haar vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de door BeYoung Media geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties door Opdrachtgever verleent BeYoung Media aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht een beperkt, niet-exclusief, nietoverdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten, Publicaties en/of Producties.

8.2. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op door of namens BeYoung Media geproduceerde voorstellen of concepten berusten bij BeYoung Media of de door haar vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.3. Uitsluitend BeYoung Media heeft de bevoegdheid om op grond van haar auteursrechten of overige rechten van intellectuele eigendom derden toestemming te verlenen tot het (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van de ter beschikking gestelde diensten. Indien BeYoung Media deze toestemming verleent omvat dit uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare toestemming tot gebruik op de overeengekomen wijze ten behoeve van het beschreven doel en binnen de overeengekomen media.

8.4. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten, Publicaties en/of Producties van BeYoung Media direct of indirect aan te bieden voor verdere verspreiding, danwel gewijzigd of ongewijzigd ter beschikking te stellen aan derden.

8.5. Elk gebruik van een Dienst, Publicatie en/of Productie van BeYoung Media die niet is overeengekomen is een inbreuk op het auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom van BeYoung Media of door haar vertegenwoordigde rechts- of natuurlijke personen. Bij inbreuk op auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom komt aan BeYoung Media een vergoeding toe ter hoogte van tenminste vijf maal de bij BeYoung Media gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, onverminderd het recht van BeYoung Media op volledige schadevergoeding of anderszins uit de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende rechten en bevoegdheden.

8.6. Opdrachtgever stelt BeYoung Media per ommegaande op de hoogte indien Opdrachtgever verneemt dat aan hem geleverde Dienst, Publicatie en/of Productie geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte of gewijzigde vorm, wordt verspreid of gebruikt door een derde die hiertoe niet gerechtigd is.

8.7. Bij beëindiging van de overeenkomst vervallen ongeacht de reden van beëindiging alle door BeYoung Media aan de Opdrachtgever verleende rechten, welke alsdan weer overgaan op BeYoung Media.

9. Privacy


9.1. Indien van toepassing, geeft Opdrachtgever hierbij toestemming aan BeYoung Media voor het verwerken van de persoonsgegevens van Opdrachtgever.

9.2. Indien Opdrachtgever technologie (zoals cookies) wenst toe te voegen aan het materiaal dat BeYoung Media op een website plaatst, zal Opdrachtgever hiervan een nauwkeurige omschrijving ter beschikking stellen, met daarbij eveneens de doelbeschrijving, opgave van de gegevens die worden verzameld. BeYoung Media besluit of zij instemt met de betreffende technologie. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de verkregen gegevens te gebruiken voor
zover vereist voor de afname van de dienst binnen het kader van de opdracht. Ieder verder gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.

9.3. Opdrachtgever garandeert dat zij (met de afname van de Dienst, Publicatie en/of Productie) voldoet aan het bepaalde in de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens en vrijwaart BeYoung Media voor schade als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.

10. Metingen & Rapportage

10.1 BeYoung Media zal voor zover mogelijk aan Opdrachtgever inzicht geven in de bereikcijfers van geleverde Dienst, Publicatie en/of Productie middels rapportage.

10.2 Metingen (online)systemen BeYoung Media zijn bindend. Op verzoek zal BeYoung Media inzicht verschaffen in de gebruikte methodieken.

10.3 BeYoung Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van rapportage in geval van (technische) overmacht.

10.4 Aan geprognotiseerde bereikcijfers kunnen geen rechten ontleend worden door Opdrachtgever.

11. Overige bepalingen


11.1. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou zijn met enige bepaling van dwingend recht, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. In plaats van de betreffende bepaling, zullen partijen een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling overeenstemt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1. Op alle aan BeYoung Media verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden.